ČOI v říjnu zjistila více nejakostních pohonných hmot

24. listopadu 2014

Při kontrolách vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v průběhu října byly zjištěny jakostní odchylky u celkem 7 vzorků paliv. Pro spotřebitele je velmi nepříjemnou zprávou, že ve všech případech se jednalo o závažné odchylky od jakostních parametrů stanovených příslušnou technickou normou, které ukazují buď na výrobní vadu, nebo na možnou úmyslnou manipulaci s palivem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení a pravomocná rozhodnutí budou následně k dispozici na webu České obchodní inspekce. V průběhu kontrol byly vydány 3 zákazy prodeje nejakostních pohonných hmot. Tato opatření se týkala téměř 10 000 l motorových paliv za cca 300 tisíc korun. Monitorování a kontroly jakosti pohonných hmot budou pokračovat až do konce roku.

Během října 2014 byla u čerpacích stanic na území České republiky sledována a monitorována jakost 225 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, LPG, CNG (dle zák. č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb.). Z celkového počtu odebraných a kontrolovaných motorových paliv nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 7 vzorků, což představuje 3,1 %.


Závady byly v tomto období zjištěny u 3 vzorků LPG pro pohon, 2 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a také u 1 vzorku automobilového benzinu.

Automobilové benziny

Ve sledovaném období inspektoři ČOI odebrali a zkontrolovali celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Laboratorní rozbory prokázaly odchylku u jednoho vzorku. Tento vzorek automobilového benzinu nevyhověl v jakostních ukazatelích kyslíkaté látky a kyslík – etanol (naměřená hodnota byla
8,4 % V/V a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,2 % V/V) a kyslík výpočtem (naměřeno 3,12 % m/m a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,9 % m/m). Dalších 83 vzorků benzinů jakostním parametrům stanoveným ČSN EN 228 (Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení) vyhovělo.

Motorové nafty

V  říjnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 104 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu 2 vzorky jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou nesplnily. U 1 vzorku byly laboratorními rozbory zjištěny odchylky v jakostních ukazatelích: cetanové číslo (zjištěná hodnota 41,8, minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 48,4), cetanový index (zjištěná hodnota 39,4, minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 45,0), hustota při 15̊̊ °C (zjištěná hodnota 856,5 kg/mᶾ, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 846,0 kg/mᶾ), FAME (zjištěná hodnota 10,9 % V/V, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V) a oxidační stabilita (zjištěná hodnota 38 g/mᶾ, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 33 g/mᶾ). Druhý vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním ukazateli FAME (zjištěná hodnota 19,6 % V/V, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 (Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení).

Směsné palivo (SMN 30)

Odebráno a zkontrolováno bylo v průběhu října 5 vzorků tohoto druhu pohonné hmoty a odchylky od jakostních parametrů vykázala analýza jednoho vzorku. Vzorek nevyhověl v jakostním parametru FAME (naměřená hodnota 27,0 % V/V, minimální přípustná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 28,6 % V/V). Zbylé vzorky ve všech sledovaných jakostních ukazatelích vyhověly.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 28 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky tohoto paliva. U všech tří vzorků byly laboratorními rozbory naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry, a to 71,0 mg/kg, 80,0 mg/kg a 131,0 mg/kg (maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg). Odchylky mohly být způsobeny odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslné manipulace.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci říjnu 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v 84 vzorcích automobilových benzinů. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek bylo laboratorními rozbory zjištěno u dvou vzorků motorové nafty, a to u jednoho o 3,6 % V/V, a u druhého o 12,3 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 7,3 % V/V). U automobilových benzinů prokázala analýza překročení nejvyšší povolené hranice obsahu biosložek
u jednoho vzorku, a to o 3,2 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,2 % V/V).

Uložená opatření

V průběhu října uložila Česká obchodní inspekce zákaz prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů ve třech případech. Opatření bylo vydáno na 1 840 l LPG pro pohon, 541 l motorové nafty a 7 331 l směsného paliva SMN 30 v celkové hodnotě 298 995,70 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v průběhu října prokázaly odchylky od jakostních norem
u 1 vzorku automobilových benzinů, 2 vzorků motorové nafty, 3 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku směsného paliva (SMN 30), což ve srovnání s výsledky kontrol v září představuje zhoršení poměru zjištění z 2,7 % na 3,1 % nevyhovujících paliv. Pro spotřebitele je velmi nepříjemnou zprávou, že ve všech případech se jednalo o závažné odchylky od jakostních parametrů stanovených příslušnou technickou normou, které ukazují buď na výrobní vadu, nebo na úmyslnou manipulaci s palivem. V průběhu kontrol byly vydány 3 zákazy prodeje na téměř 10 000 l pohonných hmot za cca 300 tisíc korun.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Zdroj: ČOI

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...