V září ČOI zjistila nejakostní vzorky nafty a LPG pro pohon

27. října 2014

V září pokračovala ČOI v monitorování trhu s pohonnými hmotami a dalších kontrolách jakosti odebraných vzorků motorových paliv. Z celkem odebraných 262 vzorků nevyhovělo stanovené jakosti 7 z nich, a to 4 vzorky motorové nafty a 3 vzorky LPG pro pohon. Tři vzorky motorové nafty nesplnily požadavek technické normy v parametru bod vzplanutí a jeden vzorek nevyhověl ve více ukazatelích. Tři nevyhovující vzorky LPG pro pohon obsahovaly nadlimitní množství síry. 

U čerpacích stanic v Praze, Středočeském kraji a také na západě Čech nebyly v září zjištěny žádné nejakostní vzorky pohonných hmot. Dobrá zpráva pro majitele vozidel na benzin je, že od června nebyl zachycen ani jeden nejakostní vzorek tohoto motorového paliva.  

U čerpacích stanic pohonných hmot na celém území České republiky byly v průběhu září odebírány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85 ke kontrole jejich jakosti, a to v souladu s ustanoveními zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 262 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v měsíci září 2014, nevyhovělo jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými normami celkem 7 vzorků (tj. 2,7 %). Závady byly zjištěny u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a LPG pro pohon.

Motorové nafty

V průběhu září bylo inspektory ČOI odebráno a následně zkontrolováno celkem 118 vzorků motorové nafty. Z nich 4 vzorky nesplnily jakostní požadavky dle příslušné technické normy. U 3 vzorků byly laboratorními rozbory zjištěny odchylky v jakostním ukazateli bod vzplanutí. Naměřené hodnoty byly nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto ukazatele. U jednoho vzorku byly zjištěny odchylky v jakostních ukazatelích destilace – 95 % (V/V) předestiluje při teplotě. Zjištěná hodnota byla 370,1 ˚C a maximální hodnota stanovená normou je při zahrnutí nejistoty měření 365,0 ˚C), hustota při 15 ˚C – zjištěná hodnota 853,2 kg/mᶟ (maximální hodnota při zahrnuti nejistoty měření 846,0 kg/mᶟ) a MEMK – naměřená hodnota 16,6 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 7,3 % V/V). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 – motorová nafta splnily.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 29 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky tohoto motorového paliva. U těchto vzorků byly laboratorními rozbory naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry, a to 81,0 mg/kg, 86,0 mg/kg a 94,0 mg/kg. Limitní obsah síry v tomto palivu je při zahrnutí nejistoty měření 60,0 mg/kg. Odchylky mohly být způsobeny odlišným složením paliva jako důsledek výrobní vady, případně úmyslné manipulace.

Biopaliva v pohonných hmotách

Také v září 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u všech 118 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v jednom vzorku motorové nafty, a to o 9,3 % V/V (zjištěný obsah byl 16,6 % V/V, zatímco maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 7,3 % V/V). Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován
u 102 vzorků – odchylky od normou stanovené hranice nebyly zjištěny.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci září 2014 ve dvou případech zákaz prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (v souladu s ust. § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Toto opatření bylo vydáno na 1600,5 litrů nejakostního LPG pro pohon v hodnotě 29 929,35 Kč a na 2890 litrů motorové nafty nesplňující jakostní parametry příslušné technické normy v hodnotě 103 751 Kč.

Závěr

Rozbory odebraných vzorků pohonných hmot prokázaly v září odchylky od jakostních norem u 4 vzorků motorové nafty a 3 vzorků LPG pro pohon. Poměr zjištěných závad byl 2,7 % z 262 odebraných a kontrolovaných vzorků paliv, což znamená v porovnání s předchozím obdobím nárůst o 1,2 %. Ke zhoršení jakosti došlo u motorové nafty, a to z 0 % na 3,4 %. I přes zjištěné závady lze považovat situaci na českém trhu s motorovými palivy za stabilizovanou, zejména díky minimálním závadám u nejfrekventovanějšího paliva – benzínu.

Zdroj: Česká obchodní inspekce