Zvýšení horní sazby pokut v blokovém řízení se netýká dopravních přestupků, pokuty se nezvyšují

5. října 2015

Informace, které se objevily v některých médiích o navýšení blokových pokut za dopravní přestupky od 1. října, nejsou pravdivé. Novela zákona o přestupcích navyšuje horní hranici blokové pokuty u jiných než dopravních přestupků, například u přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Dopravní přestupky upravuje zvláštní zákon, konkrétně zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). K žádným změnám v této legislativní normě nedošlo, výše pokut včetně blokových, zůstává stejná jako dosud. Nejvyšší bloková pokuta je tedy nadále 2500 Kč, například za překročení rychlosti o vice než 20 km/h v obci a další přestupky.

Ministr dopravy Dan Ťok ustavil pracovní skupinu, která se zabývá možností zvýšit v budoucnu sazby pokut u nejzávažnějších dopravních přestupků. Případné zvýšení pokut ale vyplyne až z jednání dopravních expertů a legislativního posouzení. Tento záměr nesouvisí s novelou zákona o přestupcích platnou od začátku října.  

Změny platné od října se řidičů dotýkají pouze v tom smyslu, že úřady budou mít díky možnosti přerušit řízení více času na vyřízení přestupku ve správním řízení. Celkově budou mít úřady dva roky na to, aby o přestupku rozhodly - od doby jeho spáchání až po pravomocné rozhodnutí. Dosud musely věc vyřídit během jednoho roku. Řidiči, kteří porušují pravidla, tedy budou mít těžší vyhnout se odpovědnosti a finančním sankcím.    

Výše pokut v blokovém řízení dle zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu):

V blokovém řízení se uloží pokuta do

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),

Ad 1 – další přestupky mimo písmen a) až j) § 125c zákona silničním provozu

k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,

ad 1 – telefonování za jízdy

ad 4 – překročení rychlosti < 20 km/h v obci nebo < 30 km/h mimo obec 

f) při řízení vozidla

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj

nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h -1 nebo mimo obec

o méně než 30 km.h-1,

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).

Ad 3 – překročení rychlosti o >20 km/h v obci nebo o >30 km/h mimo obec

Ad 5 – nezastavení vozu na signál policisty nebo oprávněné osoby

Ad 6 – nedání přednosti chodcovi, nezastavení vozu na přechodu, ohrožení chodce

Ad 8 – nedání přednosti v jízdě

Ad 9 – vjíždění na železniční přejezd, když je zakázáno

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h -1 a více nebo mimo obec o

30 km.h-1 a více,

5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit

vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na

pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené

a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v

případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní

komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí

chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na

pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...